Artikel 1 Gebruiksvoorwaarden
1.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal tussen het moment van afhalen of bezorgen van het materiaal en het moment van het terugbrengen of ophalen van het materiaal. Geconstateerde schade wordt direct of achteraf aan de huurder in rekening gebracht. Dit geldt ook voor vermissing.
1.2 De door huurder gehuurde materialen worden schoon en in goede staat geleverd en ook weer afgeleverd.
1.3 Schoonmaak- en reparatiekosten aan het gehuurde materiaal zullen aan huurder worden doorberekend.
1.4 De huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal te melden. Zonder toestemming van Partykist mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
1.5 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde materialen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de duur van de overeenkomst.
1.6 Over te laat teruggebracht gehuurde materialen wordt minimaal 1 dag en maximaal het aantal dagen te laat volledig doorberekend.

Artikel 2 Verplichtingen huurder
2.1 De huurder is verplicht de gehuurde materialen te gebruiken volgens deze overeenkomst en in het bijzonder om: Geen veranderingen aan de gehuurde materialen aan te brengen.
Partykist ten alle tijde toegang tot de gehuurde materialen te verschaffen Aanspraken van derden af te wijzen en Partykist te vrijwaren.
Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Partykist.

Artikel 3 Verzekering
3.1 De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde materialen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder is gesteld. Huurder zal daartoe de materialen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect van de gehuurde attractie zou kunnen ontstaan, is Partykist niet aansprakelijk.Huurder zal Partykist ter zake voor alle aanspraken, inclusief aanspraken van derden, vrijwaren.

Artikel 5 Betalingen
5.1 Rekeningen moeten vooraf per bank of contant bij afhaal van de materialen worden voldaan.

Artikel 6 Mededelingsverplichtingen huurder
6.1 Huurder is verplicht om, vooraf aan de overeenkomst, een geldig legitimatiebewijs of een kopie hiervan achter te laten tijdens de duur van de overeenkomst.
6.2 Huurder dient Partykist onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders gehuurde materialen. Of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Partykist dreigen te worden geschaad.

Artikel 7 Annulering
7.1 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding verschuldigd van hetgeen de huurder bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
7.2 Annulering door huurder kan alleen schriftelijk met opgave van reden Annulering binnen 8 dagen na reservering is schadeloos.
Annulering na 8 dagen en 30 dagen voor levering is 30%
Annulering binnen 30 dagen voor levering is 50%
Annulering binnen 10 dagen voor levering is 75%
Annulering binnen 48 uur voor levering is 100%

Artikel 8 Overmacht
8.1 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is door omstandigheden hebben partijen het recht om de overeenkomst te wijzigen.

Artikel 9 Diversen
9.1 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 10 Toepasselijk recht
10.1 Op alle door Partykist gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Artikel 11 Geschillen
11.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en Partykist verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar Partykist gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil bij het Kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.